ОЙЛГОЛЦОЛ

Харилцан ойлголцох байдал: ойлголцол хамгийн чухал (бие биенээ ойлгох нь хамгийн чухал).