ойлголт хурдан
ямар нэгэн зүйлийг ойлгох явц хурдан, оюун сайтай байдал