ойлголт дорой байх
тухайн зүйлийн талаарх мэдлэг муу, хангалтгүй байх