зөв ойлголт
ямар нэгэн зүйлийг зөвөөр ухан ойлгох нь