тодорхой ойлголт
ямар нэгэн зүйлийн талаар нарийн зөв мэдлэгтэй болох нь