ОЛГОХ

1. Бусдад ямар нэгэн зүйл өгөх - Бат илэрхийлэх тэмдэгт бичиг шийтгэн олгов. дэлгэрэнгүй... нөхөн олгох (цаг хугацаанд өгөөгүй зүйлээ дараа өгөх), хуваарилан олгох (хуваарилан тараах), эрх чөлөө олгох (эрх чөлөөтэй болгох), шагнал олгох (ажил хөдөлмөрийг нь үнэлж өгсөн зүйл), цалин олгох (хөдөлмөрийн хөлсийг нь өгөх), чөлөө олгох (ямар нэгэн зүйлээс чөлөөлсөн тухай баримт өгөх), гэрчилгээ олгох (ямар нэгэн зүйлийг баталгаажуулан бичиг баримт өгөх);


2. Нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлж өгөх, зөвшөөрөх: үг хэлэх зөвшөөрөл олгох (үг хэлэхийг зөвшөөрөх), ажил хийх боломж дэлгэрэнгүй... (ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх);

3. Горилсон эрдмийн зэргийг нь хүртээх: эрдмийн зэрэг олгох (эрдмийн зэрэгтэй болгох)

нөхөн олгох цаг хугацаанд өгөөгүй зүйлээ дараа өгөх
хуваарилан олгох хуваарилан тараах
эрх чөлөө олгох эрх чөлөөтэй болгох
шагнал олгох ажил хөдөлмөрийг нь үнэлж өгсөн зүйл
цалин олгох хөдөлмөрийн хөлсийг нь өгөх
чөлөө олгох ямар нэгэн зүйлээс чөлөөлсөн тухай баримт өгөх
гэрчилгээ олгох ямар нэгэн зүйлийг баталгаажуулан бичиг баримт өгөх
үг хэлэх зөвшөөрөл олгох үг хэлэхийг зөвшөөрөх
ажил хийх боломж олгох ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх
эрдмийн зэрэг олгох эрдмийн зэрэгтэй болгох