чөлөө олгох
ямар нэгэн зүйлээс чөлөөлсөн тухай баримт өгөх