ОЛДМОЛ

Олдсон юм: олдмол хүүхэд (өөрөөс төрөөгүй, үрчилсэн хүүхэд), олдмол гажиг дэлгэрэнгүй...

олдмол хүүхэд өөрөөс төрөөгүй, үрчилсэн хүүхэд
олдмол гажиг тохиолдлоор үүсэж бий болсон эмгэг