ОЛДОХ II

Хэтэрхий олон болох: мал олдох (мал хэтэрхий олон болох), *үг олдох (дэмий их ярьж, дэлгэрэнгүй...

мал олдох мал хэтэрхий олон болох
үг олдох дэмий их ярьж, цаг алдах
баян хүнд ураг олдох баян хүнтэй худ ураг болох хүн олон гэсэн санаа
Ижил үг:

ОЛДОХ I