ОЛДОЦГҮЙ

Олдох боломж нөхцөл хомс, найдваргүй байдал: алтны олдоцгүй газар (алт олдох нөхцөл боломж бага, алт дэлгэрэнгүй...