ОЛДОЦТОЙ

Олдох боломжтой: олдоцтой бараа (олдох боломжтой, элбэг бараа таваар), олдоцтой дэлгэрэнгүй... (элбэг байдаг сэлбэг).

олдоцтой бараа олдох боломжтой, элбэг бараа таваар
олдоцтой сэлбэг элбэг байдаг сэлбэг