ОЛДУУРИЛАХ

Арвилан хэрэглэх, хэмнэлттэй хэрэглэх: эм тангаа олдуурилах (эм тангаа гамнаж уух), морио дэлгэрэнгүй... (морио гамтай эдлэх).

эм тангаа олдуурилах эм тангаа гамнаж уух
морио олдуурилах морио гамтай эдлэх