ОЛЗЛОГДОГЧ

1. Бусдын олз бологч;


2. Дайсан этгээдээс баригдсан хүн: дайсанд олзлогдогч (дайсанд баригдсан хүн) - Тэр олзлогдогч нь Долоон нуурт байдаг дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.