ОЛЗОРХУУ

1. Олз ашиг болмоор юм: олзорхуу эд (олз ашиг болмоор эд зүйл);


2. Олзонд дуртай, олз хаймхай: олзорхуу эр (олзонд дуртай эр) - Яасан олзорхуу эр вэ. дэлгэрэнгүй...
3. Олзуурхсан байдалтай - Тэр бидний өгсөн зүйлийг ихэд олзуурхуу авч байна лээ. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...

олзорхуу эд олз ашиг болмоор эд зүйл
олзорхуу эр олзонд дуртай эр