ОЛИГ II

Бүтэл, чанар, олхио: олиг муутай хүн (бүтэл муутай, чадваргүй хүн) - Олиг муутын олом дэлгэрэнгүй... ААЗ.

Ижил үг:

ОЛИГ I