ОЛИГДОХ

Сэжигдэх, өлгөгдөх: үхрийн эвэрт олигдох (үхрийн эвэрт сэжигдэх), сэрээнд олигдох дэлгэрэнгүй...

үхрийн эвэрт олигдох үхрийн эвэрт сэжигдэх
сэрээнд олигдох сэрээний үзүүрт өлгөгдөх