ОЛИГТОХ

Олиг өвчин тусах: настан олигтох (настан олиг өвчин тусах).