ОЛИГЧ

1. Олин сэжигч;


2. [шилжсэн] Хүнийг далдуур матагч.