ОЛИГОНОХ

Олигор юмны байн байн хөдлөх, үргэлж олийх: олигонон харах (үргэлж олийн харах).