ОЛЗЛОХ

1. Олз болгох: дайн байлдааны үед олзлох (дайсан этгээдийн цэрэг, зэвсэг хэрэглэлийг булаан авах), дэлгэрэнгүй...


2. Бусдын эрхшээлд орох: дайсны цэргийг олзлох (дайсны цэргийг барих).

дайн байлдааны үед олзлох дайсан этгээдийн цэрэг, зэвсэг хэрэглэлийг булаан авах
эд зүйлсийг олзлох эд зүйлсийг нь дээрэмдэн авч өөрсдийн олз болгох
дайсны цэргийг олзлох дайсны цэргийг барих