ОЛЗОРХОХ

1. Олз ашигт шунамхайрах, ихэд дурлах;


2. Олзоороо бахархан гайхуулах: олзорхон бардамнах (олсон эд зүйлээрээ бардамнах).