ОЛДОШ

Олдох бололцоо: олдош муутай (олдох бололцоо хомс, найдвартай бус байдал), олдош дэлгэрэнгүй... (олдох бололцоотой элбэг зүйл).

олдош муутай олдох бололцоо хомс, найдвартай бус байдал
олдош сайтай олдох бололцоотой элбэг зүйл