ОЛДОЦ

Олдох боломж, байдал: олдцоор нь болох (олдсон хэмжээ байдлаас нь шалтгаалах), олдоц багатай дэлгэрэнгүй... (олдох боломж бага, ховор бараа) - Олдоц багатай сэлбэгийг нэлээд эртнээс захиалан авдаг. “Цог” сэтгүүл.

олдцоор нь болох олдсон хэмжээ байдлаас нь шалтгаалах
олдоц багатай бараа олдох боломж бага, ховор бараа