олдцоор нь болох
олдсон хэмжээ байдлаас нь шалтгаалах