ОЛДОЙРОХ

Олдой болох: ширээ олдойрох (ширээний загвар хийц эв дүйгүй болхи байх).