гэрчилгээ олгох
ямар нэгэн зүйлийг баталгаажуулан бичиг баримт өгөх