ажил хийх боломж олгох
ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх