нөхөн олгох
цаг хугацаанд өгөөгүй зүйлээ дараа өгөх