ААГЛАХ IV

Хурах, шавах, бөөгнөрөх: тэмээ ааглах (нэг дор олон тэмээ бөөгнөрөх).