ААГЛАХ V
Илжиг, луус зэрэг амьтны бархирах.
Ижил үг:

ААГЛАХ I

ААГЛАХ II

ААГЛАХ III

ААГЛАХ IV