ААГЛАХ V

Илжиг, луус зэрэг амьтны бархирах.

Ижил үг:

ААГЛАХ I

ААГЛАХ II

ААГЛАХ III

ААГЛАХ IV