ААГЛУУДАХ

Хэтэрхий ааглуу аашлах, хүч тэнхээ, сүрээр бусдаас илт давуу байх: хүчээр ааглуудах (хүчээр давуу байх).

чадлаар ааглуудах чадлаар илүү байх