ААГТАЙХАН

Аагтайн нэмэгдүүлсэн ба хорогдуулсан утга: аагтайхан цай (ааг ихтэй цай) - Аагтайхан цай дэлгэрэнгүй... Яриа.