ААДАЛЗАХ I

Аадгар юмны байн байн хөдлөх: аадалзан хөдлөх (аадгар юмны аадас аадас хийх).

Ижил үг:

ААДАЛЗАХ II