ААДАРЛАХ

Ширүүн бороо орох: бороо аадарлах (бороо аадар болон ширүүн орох).