ААДАС :

аадас аадас (аадгар юмны байн байн хөдлөх байдал).