ААДГАНАХ I

Аадгар юмны байн байн хөдлөх.

Ижил үг:

ААДГАНАХ II