ААДГАРХАН

Аадгарын нэмэгдүүлсэн ба хорогдуулсан утга.