ААДРАХ I

1. Албан тушаалд эрдэх;


2. Хүч чадалдаа эрдэх.

Ижил үг:

ААДРАХ II