ААДГАРДАХ

Хэтэрхий аадгар болох, аадгарын учир зохисгүйдэх.