ААДАЛЗАХ II
Сайрхан их зан гаргах.
Ижил үг:

ААДАЛЗАХ I