ААДАЛЗАХ II

Сайрхан их зан гаргах.

Ижил үг:

ААДАЛЗАХ I