ААГЛАХ III

Давчуу зай завсарт тээглэн тогтох, хавчуулагдах: хаданд ааглах (хаданд тээглэх), хашааны дэлгэрэнгүй... (хашааны завсар хавчуулагдах).

хаданд ааглах хаданд тээглэх
хашааны завсар ааглах хашааны завсар хавчуулагдах