ААГЛАХ II

Сүх, хутга зэрэг мэсийн зүйлийг ааганд нь хүртэл шигтгэх.