ТАВЦАН

1. Суух, хэвтэхэд зориулсан хөмрөг; өргөн вандан: тавцан хийх (унтах хэвтэхэд зориулж өргөн банзан ор дэлгэрэнгүй...


2. Цонхонд хийсэн жижиг тавиур мэт хэсэг: цонхны тавцан (цонхны дор хийсэн тавиар мэт хэсэг);
3. Жүжиг, концерт тоглоход зориулсан өндөрлөг тайз, индэр - Танхимын голд дугуй тавцан засав. С.Эрдэнэ. дэлгэрэнгүй... хүндэтгэлийн тавцан (ямар нэг баяр, ёслолд зориулан зассан индэр), хөлөг онгоцны тавцан (хөлөг онгоцны индэр, зогсох тай), тавцанд ойртох (а. Тайзанд ойртох; б. Гол, мөрөн, далайн эрэг дээр тусгайлан зассан тайд ойртох), тавцан дээр гарах (а. Тайзан дээр гарах; б. Гол, мөрөн, далайн эрэг дээр тусгайлан зассан тай дээр гарах) - Тавцан дээрээс даллан холдсон хөгжилтэй усан цэргүүд харагдахгүй болов. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг; 3. Зорчигчдын галт тэргэнд суух, буухад зориулсан төмөр замын буудлын өндөрлөг талбай: төмөр замын буудлын тавцан (зорчигчид вагонд сууж, буухад зориулан зассан талбай);
4. [шилжсэн] Тэргүүн зэрэг, өндөр зиндаа: түүхийн тавцанд гарч ирэх (түүхийн тодорхой үед тэргүүлэх, нэр нь гарах) - Ингэснээр дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., дэлхийн тавцанд гарах (дэлхийн жишигт хүрэх, дэлхийн хэмжээнд нэр нь дуурьсагдах).

тавцан хийх унтах хэвтэхэд зориулж өргөн банзан ор хийх
нам тавцан намхан вандан ор
цонхны тавцан цонхны дор хийсэн тавиар мэт хэсэг
хүндэтгэлийн тавцан ямар нэг баяр, ёслолд зориулан зассан индэр
хөлөг онгоцны тавцан хөлөг онгоцны индэр, зогсох тай
тавцанд ойртох а. Тайзанд ойртох; б. Гол, мөрөн, далайн эрэг дээр тусгайлан зассан тайд ойртох
тавцан дээр гарах а. Тайзан дээр гарах; б. Гол, мөрөн, далайн эрэг дээр тусгайлан зассан тай дээр гарах
төмөр замын буудлын тавцан зорчигчид вагонд сууж, буухад зориулан зассан талбай
түүхийн тавцанд гарч ирэх түүхийн тодорхой үед тэргүүлэх, нэр нь гарах
дэлхийн тавцанд гарах дэлхийн жишигт хүрэх, дэлхийн хэмжээнд нэр нь дуурьсагдах