ТАВЬЦ I

Юмыг түгээн тавих хэмжээ: албан зээллэгийн тавьц (албан зээллэгийн хэмжээ), барьц дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (өглөгийн юм, өргөл болгож өгсөн юм).

Ижил үг:

ТАВЬЦ II