ТАГ III

Арван нэг оронтой тоо, тэрбум.

Ижил үг:

ТАГ I

ТАГ II

ТАГ IV

ТАГ V

ТАГ VI

ТАГ VII