ТАГДАЙХ

Тагдгар болох, тагдгар харагдах: тагдайж харагдах (тагдгар хэлбэртэй харагдах), тагдайн дэлгэрэнгүй... (тагдгар хүний суух), тагдайсан биетэй (намхан, бүдүүн тагдгар биетэй).

тагдайж харагдах тагдгар хэлбэртэй харагдах
тагдайн суух тагдгар хүний суух
тагдайсан биетэй намхан, бүдүүн тагдгар биетэй