ТАГЖГАНАХ

Тагжгар юм байн байн хөдлөх: тагжганан явах (тагжгар хүн, амьтан явах).