ТАГЖГАР

Байвал зохих хэмжээнээс охор, давжаа, намхан, туранхай: тагжгар нуруутай (намхан нуруутай), дэлгэрэнгүй...

тагжгар нуруутай намхан нуруутай
тагжгар хурга жижиг давжаа хурга
тагжгар залуу намхан, туранхай залуу
тагжгар туранхай намхан туранхай
нагжгар тагжгар байвал зохих хэмээс охор, намхан