ТАГЖИЛЗАХ

Тагжгар юмны байн байн хөдлөх, тагжганах: тагжилзан гүйх (тагжгар хүний гүйх).