ТАГЛАГАР

1. Хүн, амьтны намхан бөгөөд бүдүүн;


2. Юмны хавтгар байдал.